Sustainability Youth Exchanges

Rahastaja: Erasmus Plus Programm

Toetuse summa: 20 780 eurot

Projektiperiood: 01.01.2020-01.03.2021

Projekti eesmärk:
See projekt kuulus programmi Youth Workers Mobility alla ning selle eesmärgiks oli suurendada noortevahetuste arvu ja kvaliteeti YES to Sustainability võrgustiku raames, mis on ökokülades toimuvate noortevahetuste ja muude jätkusuutlikkusega seotud projektide sari, mis pakub osalejatele rikkalikku õppimisvõimalust kõigis neljas jätkusuutlikkuse aspektis.

Projekti tegevused:
5-päevane koolitus- ja võrgustumissündmus septembris 2020. Projektis osalesid järgmised riigid: Bulgaaria, Rootsi, Prantsusmaa, Eesti, Saksamaa, Holland, Rumaeenia, Serbia ja Hispaania. Iga partnerorganisatsioon saatis oma osalejad koolitus- ja võrgustumissündmusele. Kaks läbiviijat tulid Saksamaalt ja Hispaaniast, kokku 31 osalejat. Projekti tulemusel esitati mitmeid projektitaotlusi järgmiste noortevahetuste korraldamiseks ja YES to Sustainability võrgustiku arendamiseks.

Growing People II

Rahastaja: Euroopa solidaarsuskorpus

Toetuse summa:  29 070 eurot

Projektiperiood: 01.05.2020 – 30.04.2021

Projekti eesmärk:
Noored Euroopast ja Eestist:
– panustavad positiivse sotsiaalse muutuse loomisse osaledes ja edendades jätkusuutlikku eluviisi selle erinevates vormides
– tugevdavad kohalikku kogukonda
– täiustavad noorte ametialast konkurentsivõimet
– on aktiivsed ja jõustatud kodanikud
– on suutelised reageerima kliimamuutustele, ületarbimisele ja elurikkuse kadumisele

Projekti tegevused:
2 vabatahtlike laagrit pikkusega 3 ja 4 nädalat noortele Saksamaalt, Rootsist, Sloveeniast, hispaaniast, Ühendkuningriigist, Bulgaariast ja Eestist, sh erivajadustega noored. Laagrid toimusid juulis ja augustis 2020.

Vabatahtlikud renoveerisid koos kogukonnaliikmetega infrastruktuuri siseruumides ja väljas, mis on vajalik koolituste, kohtumiste ja avalike sündmuste korraldamiseks. Renoveeriti näiteks peasissepääs, fuajee, duširuumid. Elurikkuse ja isevarustamise suurendamine läbi meie orgaanilise aia ja viljapuuaia arendamise.

Vabatahtlikud osalesid aktiivselt kogukonna sotsiaalses elus, jagades kogukonnaga oma huvisid ning kultuuri ja tutvusid lähiümbrusega.

Elu5

Rahastaja: Euroopa Solidaarsuskorpus/European Solidarity Corps

Toetuse summa:  16 182 eurot

Projektiperiood: 01.05.2019 – 29.02.2020

Eesmärk ja tegevused:

Meie eesmärgid selle projektiga olid:

 • Tutvustada jätkusuutlikku eluviisi noortele ja levitada ökokogukondade ideed ja praktikat laiemalt
 • Luua kultuuriliselt mitmekesist kogukonda, kus on koos erinevad põlvkonnad
 • Edendada meie rahvusvahelisst koostööd
 • Suurendada liigirikkust ja isemajandamisvõimet
 • Panustada madala-süsinikuga eluviisi arendamisse, mis mõjutaksid kliimamuutusi.

Me kutsusime vabatahtlikke appi ELU5 festivali läbi viima. Nad toetasid kogukonda festivali platside ja ruumide ettevalmistamisel, külaliste vastu võtmisel ning festivali läbi viimisel erinevates tiimides. Nad ehitasid taaskasutatud materjalidest õue mööblit, valmistasid ette lõkkeplatse ja õues asuvaid töötubade paikasid.  Lisaks panustasid osad neist ka programmi ning loomulikult nautisid nad kõik festivali melu. Projekti teise poole tegevused olid keskendunud meie köögivilja- ja puuvilja aia arendamisele liigrikkamaks ja saagirohkemaks paigaks, kus on väga hea mullaviljakus. Suvised vabatahtlikud tulid meile juulis ja augustis 5 nädalaks Sloveeniast, Hispaaniast, Soomest ja Eestist.  Grupis oli tänu heale koostööle Maarja külaga ka kaks erivajadustega noort.

Growing People

Rahastaja: Euroopa Solidaarsuskorpus/European Solidarity Corps

Toetuse summa:  12633 eurot

Projektiperiood: 01.01.2019 – 31.12.2019

Projekti eesmärgiks oli, et noored Euroopast ja Eestist:

 • Panustavad positiivse sotsiaalse muutuse loomisse, osaledes ja edendades jätkusuutlikku eluviisi selle erinevates vormides
 • Tugevadavad kohalikku kogukonda
 • Parandavad noorte tööalast konkurentsivõimet
 • On aktiivsed ja jõustatud kodanikud
 • Suudavad reageerida kliimamuutusele, ületarbimisele ja liigirikkuse kadumisele

Projekti tegevused:

 • 4-nädalane vabatahtlike laager, kus osalesid noored Saksamaalt, Rootsist, Sloveeniast, Hispaaniast, Soomest ja Eestist, sh erivajadustega noored.
 • Parandati koolituste, kohtumiste ja avalike sündmuste läbi viimiseks vajalikku infrastruktuuri nii hoonetes kui õues. Näiteks renoveeriti taaskasutatud aknaid kasutades peamaja terrass.
 • Liigirikkuse suurendamine ja isemajandamise edendamine arendades meie maheaeda ja puuvilja aeda

Loodi ja osaleti kogukonna üritustel, mis aitasid edendada kaasavat õhkkonda erineva võimekuse ja vanusega kogukonnaliikmete ja vabatahtlike vahel.

Toimiv kogukond, edukas koolituskeskus

Rahastaja: Kodanikuühiskonna Sihtkapital, Siseministeerium

Toetuse summa: 14 991,40  eurot

Projektiperiood: 01.09.2018 – 31.10.2019

Eesmärk: edendada oma kogukonna majandustegevust ja -elujõulisust, pakkudes kogukondliku elu, enesearengu ja keskkonnasõbraliku eluviisiga seotud koolitusi ja sündmuste korraldust kogukonnas Väike Jalajälg senisest kasumlikumal ja professionaalsemal viisil suuremale arvule inimestele. Aastaks 2020 oleme kahekordistanud koolituskeskuse külastajate arvu.

Peamised tegevused:

 • Töötasime välja tõhusa planeerimise ning turundusstrateegia.
 • Arendasime elektroonilisi maksevõimalusi, külaliste ning vabatahtlike registreerimissüsteemi ja erinevaid turunduskanaleid (sotsiaalmeedia, uudiskiri, ajakirjandus, personaalsed pakkumised jms).
 • Valmistasime ette 2019. ja 2020. a koolituste finantsplaani, sündmuste kalendri ja käivitame koordineeritud müügitegevused.
 • Arendasime kogukonna lektoritega sotsiaalset kestlikkust käsitleva originaalkursuse.
 • Korrastasime oma õueala sündmuste läbiviimiseks.

Creating Community

Rahastaja: Erasmus plus, Euroopa Vabatahtlik Teenistus/European Voluntary Service

Toetuse summa: 9589  eurot

Projektiperiood: 01.02.2018 – 31.07.2019

Eesmärk ja tegevused: Selle projekti eesmärgiks oli pakkuda Euroopa noortele võimalust osaleda ja edendada jätkusuutlikku eluviisi selle erinevates aspektides, toetada kultuurivahetust, mitte-formaalset õppimist ning ettevõtlikkust sotsiaalse ettevõtluse kaudu. Kahel noorel vabatahtlikul Prantsusmaalt ja Saksamaalt oli võimalus lüüa käed külge isemajandava ja detsentraliseeritud kogukonna arendamisel, olles abiks maheaias ja viljapuuaias, valmistades ja hoidistades taimetoitu (sh tooršokolaadi). Nad toetasid ka meie koolituskeskuse arendamist ning aitasid avalike sündmuste läbi viimisel ja võtsid osa meie väikese kogukonna kooli tegemistest.  Meie juures viibis 6 kuud Gwendal Prantsusmaalt ning 8 kuud Carla Saksamaalt.

Loodussäästliku eluviisi koolitustegevuse valmiduse loomine Mõisamaa Ökokeskuses

Rahastaja: Kodanikuühiskonna Sihtkapital, Siseministeerium

Toetuse summa: 11 096,21 eurot

Eesmärk: arendada Väike Jalajälg MTÜ tegevus tasemele, kus alates aprillist 2016a. on ühing nii sisuliselt (oskused, teadmised, kontaktid, jne.) kui vormiliselt (ruumid, praktikabaas, jm) võimeline ja valmis korraldama loodussäästliku eluviisi koolitusi nii täiskasvanutele kui koolilastele Mõisamaa Ökokeskuses.

Peamised tegevused:

 • Tulevaste juhendajate ettevalmistamine permakultuuri disaini koolituse läbimise kaudu
 • Talgu-nädalavahetuste ja koolinoortele õppepäevade korraldamine
 • Koolituskalendri ja pakkumiste väljatöötamine, koolilastele mõeldud õppepäevade kontseptsiooni koostamine
 • Praktilise permakultuuri põhimõtteid järgiva õppeaia loomine
 • Koolitusruumide pisiremont, korrastustööd köögis köögi teavitamise eesmärgil koolitustel toitlustuse pakkumiseks
 • Kommunikatsiooni ja muud toetavad tegevused: muutuse teooria välja töötamine ühingule, veebilehe ülesehitamine, vabatahtlike võrgustiku loomine ja haldamine, koolituste pakettide avalikustamine, kontaktide loomine koolidega, jm.

Väiksem jalajälg

Rahastaja: Vabaühenduste Fond

Projekti kirjeldus: Eesti elanike tealikkus säästlikust eluviisist, mis kasutab vastutustundlikult planeedi ressursse on veel madal ning rohujuuretasandilt ja kogukonnapõhiselt loodud kestliku eluviisi näiteid ning loodussäästlike energialahendusi napib. Projekti tegevused on suunatud keskkonnasäästliku eluviisi laiemale levikule ning praktilisele rakendusele Väikese Jalajälje ökokogukonna näitel. Selleks töötatakse välja meie kliimas asuvale, väikesele kogukonnale sobilik tehnoloogilise, majandusliku ja juriidilise lahenduse kava ning luuakse praktikabaas, kus hakatakse jagama kogemusi ja teadmisi teiste kogukondade ja huvilistega.