Väikese Jalajälje energiaühistu eesmärk on toota elektrienergiat Väikese Jalajälje ökoküla elanike vajadusi arvestades. Oleme energiaühistu tehnoloogilise plaani ja energiatootmise viiside valikul lähtunud Eesti Arengufondi 2015. a läbi viidud energiaühistute mentorprogrammil õpitust ja teistes ökokülades nähtust. Tehnoloogiate töötoas sai meile erinevaid valikuid kaaludes ja mentoritega arutades selgeks, et fotopaneelidel (edaspidi lühendina PV) põhinev elektrijaam on meile sobivaim lahendus energia tootmiseks. Sellise lahenduse plussideks on lihtne paigaldus, lihtne hooldus, hea töökindlus (ei ole liikuvaid osasid). Miinusteks: paneele ei saa kohapeal toota ega parandada, sõltumine imporditavast tehnoloogiast (inverter). Samuti saime aru, et PV-jaama rajamiseks tehtav rahaline investeering teenib ennast tasa alles väga pika aja jooksul. Investorite jaoks pole projekt üldjuhul atraktiivne, kuna oodatud kasumi teenimiseks kulub veelgi enam aega (15..20 aastat).

Ühistu plaanides on rajada esimeses etapis 10 kW (täpsemalt 44 x 260 W) elektrijaam. Jaam hakkaks tööle võrguühendusega (on-grid), oleks tulevikus laiendatav moodulitena võimsuseni kuni 90 kW, vastavalt ökoküla energiavajadusele. Jaamas suvisel ajal toodetud elektri ülejäägi müüb ühistu plaanide kohaselt mõnele Eesti suuremale elektritootjale ja ostab tagasi päikesevaesematel perioodidel.

Elektri tootmisjaam on plaanis paigaldada MÜ (majandusühistu) Väike Jalajälg kuuluvale kinnistule Mõisamaal, Märjamaa vallas, Rapla maakonnas. Jaam on plaanis rajada praegu põllumaana kasutusel olevale alale. Alusraami PV-paneelidele oleme mõelnud valmistada ise puidust, vastavalt paneelidele ja paigaldaja nõuetele. Puidust raam kinnitub laiemale maapinnale ehitatud kivipadjale või vaivundamendile. Jaamas toodetud elekter juhitakse Mõisamaa alajaama kinnistul hetkel toimivate õhuliinide ja rajatava uue maakaabli kaudu. Kinnistu sees olev elektriliinide võrk kuulub praegusel hetkel MÜ-le Väike Jalajälg. Alajaamas on MÜ-l liitumisvõimsus hetkel 400 A.

Väike Jalajälg energiaühistu tehnoloogiline plaan PV-elektrijaama loomiseks koosneb hetkeseisuga kahest dokumendist, milleks on:

  1. Ühendusliinide põhimõtteline skeem (PDF)
  2. PV-paneelide paigaldusjoonised:

Kui oleme leidnud oma projektile rahastuse, siis on vajalik koostada täiendav dokumentatsioon kohalikule omavalitsusele rajatise ehitamiseks.