Energiaühistu on kogukondlik ühistegevus, mille peamiseks eesmärgiks on toota, jaotada ja müüa oma seadmete kaudu oma liikmetele elektrienergiat ja soojust omatarbe katmiseks, kulude vähendamiseks ja parema elukeskkonna loomiseks.

Energiaühistu loomise eesmärk Mõisamaal kogukonnas Väike Jalajälg

Energiaühistu loomise eesmärgiks ökokogukonnas Väike Jalajälg on vähendada energiatarbimise ökoloogilist jalajälge, suurendada kogukonna sõltumatust energia tootmisel ja tarbimisel ning pakkuda õppekeskusena oma kogemusi ja teadmisi teistele kogukondadele taastuvenergia valdkonnas.

Taastuvatest ressurssidest energia tootmine kohalikul tasandil aitab kaasa kogukonna Väike Jalajälg majanduslikule jätkusuutlikkusele suurendades kogukonna võimekust oma eesmärkide püüdlemiseks ja jätkusuutliku eluviisi laiemaks levitamiseks. Loodav taastuvenergiasüsteemi mudel sobib väikestele kogukondadele. Loomisel peetakse silmas madala primaarenergiaga ja kompleksusastmega ning lihtsalt (“rohujuure” tasandil) hallatavate ja hooldatavate tehnoloogiate kasutamist.

Energiaühistu loomise mõte ja väljakutsed

Kui Eesti Arengufond kuulutas 2015 aastal välja energiaühistute mentorprogrammi, siis taipasime, et teemadering ja suund selles programmis ühtib meie plaanidega toota ühistuliselt taastuvenergiat. Liitusime programmiga ja osalesime korraldatud töötubades. Tutvusime erinevate taastuvenergia võimalustega ning arutlesime mentoritega sobivate lahenduste üle arvestades kogukonna asukohas olemasolevaid tingimusi. Meie tegevusi sobiva taastuvenergia lahenduse leidmisel ning edasiste koolitustegevuste planeerimisel toetas Vabaühenduste Fond.

Üheks väljakutseks osutus sobivate ressursside valik energia tootmiseks. Asukohast lähtuvalt otsustasime esimese sammuna rajada päikeseenergial töötava PV-paneelidega jaama elektrienergia tootmiseks. Edaspidi kaalume lisaks päikeseenergial töötavale elektri tootmisjaamale kombineerida ka teisi tehnoloogiaid ja ressursse sh. tuuleenergiat, maasoojuspumpa, puugaasi ja biogaasi. Tehnoloogiate valikul võtame eeskuju ka välismaa ökokogukondade headest praktikatest (Tamera, Sieben Linden, Findhorn jt).

Väljakutseks osutus ka energiatootmise juriidilise regulatsiooni pool. Mentorprogrammi raames pakutud juriidilise nõustamise tulemusel selgus, et vastavalt Eestis kehtivatele seadustele saame energiat toota vaid oma kogukonna liikmetele ja ettevõtetele (ühe kinnistu piires). Plaan pakkuda taastuvenergiat ka kohalikele elanikele ja ettevõtetele jääb ootama vastavaid muudatusi seadusandluses.

Taastuvenergia mudeli ja edasise tegevusplaani väljatöötamiseks saime 2015 aastal toetust Vabaühenduste Fondist. Projekti käigus  töötasime välja tehnoloogilise plaani ja finantsplaani PV-paneelidega elektrijaama rajamiseks. Planeerimiseks viisime läbi kogukonna kaasamise seminarid ning arutasime lisaks tehnoloogilisele ja finantsilisele lahendusele ka juriidilisi aspekte. Samuti planeerisime täpsemalt õppekeskuse tegevusi, mida edaspidi kogukonnana soovime taastuvenergia huvilistele pakkuda.

Hetke olukord

PV-paneelide pargi rajamine on planeeritud kevadesse 2016 a. Hetkel kaardistatame ja prognoosime energia- ja soojatarbimist, keskendudes hoonete energiatõhususe tõstmisele. Analüüsime erinevate tehnoloogiate kombineerimise võimalusi. Otsime rahastusvõimalusi elektrijaama rajamiseks.

Koolitused ja töötoad

2016 aastal plaanime korraldada ka avalikke taastuvenergia töötubasid. Selle kohta avaldame peatselt täpsema info meie kodulehel ja Facebooki lehel.

Energiaühistute kohta loe lisaks Eesti Arengufondi loodud energiaühistute veebilehelt.