Kogukond Väike Jalajälg on ökokogukond, mis asutati 2012. a lõpul ja alates 2014. a asub Mõisamaa külas, Märjamaa vallas, Raplamaal. Väike Jalajälg on MTÜ Eesti Ökokogukondade Ühenduse liige. Kogukonna asutajaid viisid kokku Eesti Ökokogukondade Ühenduse suvised kokkutulekud, Gaia Hariduse koolitus (ingl k Ecovillage Design Education) 2010. aastal Lilleorus ja Rising Together koolitus 2014. a Esnas.

Usume Väikeses Jalajäljes, et uue ja toimiva jätkusuutliku elu loomine on võimalik läbi praktilise ja igapäevaelu kogemuse, elades ja töötades teadlikult loodud kogukonnas. Väikese Jalajälje liikmeid ühendab ühine arusaamine kogukonna jätkusuutlikust toimimisest läbi kõigi nelja aspekti – majandusliku, ökoloogilise, sotsiaalse ja maailmavaatelise.

Kes on oodatud kogukonna Väike Jalajälg liikmeks

Eeldame, et kogukonnaga liituda soovivad inimesed on oma isiklikus elus tasakaalus: neil on hästitoimivad suhted iseendaga ning koostöö soov teiste kogukonna liikmetega. Meie liikmeteks on oodatud inimesed, kes tunnevad sügavat huvi jätkusuutliku elu ja enesearengu vastu. Väikese Jalajälje kogukonna toimimise aluspõhimõtteks on koostöö ja usalduse loomine inimeste ja loodusega. Loe ka meie visiooni.

Liikmeks soovijatel on hea arvestada sellega, et toimime maakohas ning loome täiesti uut elumudelit: see võtab energiat ning aega – kogukonna liikmed panustavad iganädalaselt kogukonna arengusse vähemalt 7h oma isiklikku aega majapidamise- ja aiandustöödeks, territooriumi ja hoonete hooldustöödeks, kütmiseks jne.

Kogukonna liikmed vastutavad ise oma sissetuleku eest. Järk-järgult tekib kogukonnas juurde töökohti. Igal liikmel on võimalik tegeleda just selle valdkonnaga, mis südamelähedane. Meie eesmärgiks on see, et valdav enamus inimesi teeniks oma elatise kohapeal.

Lisaks tööle on meie elus ka muud: teeme koos igapäevaseid ja -nädalasi praktikaid – nt tantsurännakud, juturingid, tähistamised jne. Kogukonna liikmed saavad soodsamalt osa põnevatest kursustest ja sündmustest, mis meie territooriumil toimuvad ja võimaluse toimida erinevates rollides, et oma isiklikke võimeid proovile panna. Tähistame ühiselt pööripäevasid jms.

Liikmelisuse protsess ja staatused:

1. Külaline. Kogukonnaelust ja liikmelisusest huvitatud osalevad esmalt meie koolitustel ja sündmustel saamaks ülevaadet kogukonnast ja selle toimimisest. Näiteks kogemusnädalavahetusel tutvustame kogukonda, kogeme ühiseid töid-tegemisi ja saab tutvuda lähemalt kogukonnas elavate inimestega.
Kui meie vastu on püsivam huvi ning soov meid tihedamini külastada, siis tuleb ühendust võtta kogukonnaliikmega isiklikult või kirjutada info@vaikejalajalg.ee ning tulla end tutvustama ka meie kogukonna suurde ringi (kogukonnaliikmete ühine kogunemine).

2. Vabatahtlik. Kogukonnaelust saab parema ülevaate vabatahtliku tööga panustades ja kogukonnas elades. Abikäed on oodatud nii ehitus-, aia- ja majapidamistöödes kui kogukonna koolis. Vabatahtlikuks võib tulla nii nädalavahetuseks (ka korduvalt), nädalaks või pikemalt. Vabatahtlikud saavad osa ka meie kogukonna igapäevaelust, nädalarütmist ning ühisüritustest. Tööaeg on 6h päevas. Ööbimine (voodi ühisruumis) ja toit: 10 € päev (vähemalt 3 päeva korraga)

3. Kogukonna sõber-toetaja. Kogukonna sõber on inimene, keda huvitab kaasa aitamine kogukonna arengule ja tegemistele, kuid ei soovi elada aastaringselt kohapeal. Ta toetab igakuiselt kogukonda 30-50 euroga (lähtuvalt oma võimalustest) ning saab sellega õiguse külastada Mõisamaad hinnaga 11€ päev (ööbimine ja toit). Talle leitakse ööbimiseks vabade pindade hulgast sobivaim. Tööga panustamine samuti samadel tingimustel nagu püsielanikul (vähemalt 7h nädalas) või vastastikusel kokkuleppel oma erioskustega. Lisaks saab kogukonna sõber osaleda Mõisamaal toimuvatel üritustel soodushinnaga. Toetusraha kasutatakse vaid suuremate projektide jaoks, mis aitavad kaasa kogukonna arengule.

4. Katsuja. Katsuja on inimene, kes soovib katsetada, kas talle sobib kooselu ning -töö kogukonnas. Eelduseks on korduv ja pikemaajalisem külalise või vabatahtliku staatus. Katsuja aeg kestab minimaalselt 1 aasta ja maksimaalselt 2 aastat. Katsujal on mentor, kellega koos seatakse ühised eesmärgid katsuja perioodiks ning kellega saab arutada kogukonnaga kohanemise küsimusi. Katsujal on kogukonna suhtes kohustus tasuda oma igakuiseid rendi- ning toidukulu makseid ning panustada tööga vähemalt 7 h nädalas. Katsujal on kogukonna strateegiliste otsuste tegemisel sõnaõigus. Katsujad läbivad kogukonnaelu ja jätkusuutlikkust tutvustava koolituse, osalevad ühistes juturingides jms.

5. Pühenduja. Pärast katsuja perioodi on võimalik teha otsus kogukonna täisliikmeks saamiseks ning astuda pühenduja staatusesse. Pühenduja on kogukonna hääleõiguslik liige, kellel on siiras soov panustada jätkusuutliku elu- ja töökeskkonna loomisesse ning aidata kogukonna ühiste eesmärkide ja unistuste elluviimisel. Pühenduja astub MÜ Väike Jalajälg liikmeks ning tasub ühistu sisseastumistasu – 10 000 eurot. Tasumine võib toimuda järk-järgult. Sissemaks on kõigi kogukonnaliikmete panus meie ühiste elutingimuste parandamiseks. Selle rahaga saame teha investeeringuid meie majandusühistule kuuluva kinnisvara ehitus-, renoveerimis- ning hooldustöödesse ning tagada, et nii MÜ kui MTÜ Väike Jalajälg täidaksid oma põhikirjalisi eesmärke luua majanduslikult ja ökoloogiliselt jätkusuutlik ökoküla. Liikme lahkumisel ökokülast tagastab MÜ Väike Jalajälg liikmele sissemaksu 3 aasta jooksul.

Kogukonna liikmeks soovijalt eeldame valmisolekut panustada meie visiooni ellu viimiseks.

Organisatsioonist

Kogukond Väike Jalajälg toimib kahe organisatsioonina:

  • MÜ (majandusühistu) Väike Jalajälg, kellele kuulub meie kinnistu
  • MTÜ Väike Jalajälg, mille kaudu majandame oma igapäevaelu ning mille kaudu toimivad meie koolituskeskus ja kogukonnakool.

Kogukonnas elab täna 4 täiskasvanut ja 5 last, lisaks panustavad kogukonda 4 liiget, kes kohapeal ei ela. Meie valduses on 33h maad ning 5 elamiseks sobivat hoonet, mida soovime renoveerida võimalikult loodussäästlikult.  Kaugemas tulevikus soovime ehitada ka uusi ökoloogilisi ehitisi.